Widzisz wypowiedzi znalezione dla zapytania: Ośrodek opieki Społecznej

Temat: Ojciec i problemy...
W sytuacji, w jakiej znalazł się Twój tata, jedynym rozsądnym
rozwiązaniem jest dom pomocy społecznej, a kierować go do takiej
placówki będzie miejscowy osrodek pomocy społecznej (czy pomocy
rodzinie, bo różnie to się nazywa). Pracownicy socjalni są w takiej
sytuacji zobowiązani przeprowadzić wywiad alimentacyjny u dzieci,
zeby zorientować się, czy mogą partycypować w kosztach pobytu
rodzica w domu pomocy. Jest to wymóg formalny, ale nie znaczy to, że
będziesz musiała "dokładać" do utrzymania taty. Twoja sytuacja
materialna jest trudna i wydaje mi się, że nie będziesz obciążona
kosztami. Nie mniej czeka Cię na pewno trochę nieprzyjemnych
urzędowych spraw.
Podobne procedury są wówczas, gdy opiekę nad chorą osobą sprawują
siostry PCK, czy opiekunki środowiskowe, ktore przychodzą do chorego
w domu. Takie usługi opiekuńcze są zadaniem własnym ośrodków pomocy
społecznej, które zlecają je czy organizacjom pozarządowym - takim
jak PCK, czy prywatnym firmom sprawujacym opiekę nad chorymi. To są
usługi odpłatne, ale na ogół większość (a bywa że i całość) kosztów
opieki pokrywają ośrodki pomocy społecznej, po upewnieniu się, że
rodzina nie może finansować tej opieki.Temat: Jak rozliczyć OPS z realizacji SUO ?
Czesc, ja Ci akurat nic nie doradze, bo sama po przeczytaniu zasad
na jakich przyznaje sie SUO po prostu sobie odpuscilam. Jest tam
zdanie: "Ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić rodzinny
wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o
usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela
pomocy. OPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego
jaką będzie ona świadczyć. Pamiętajmy, że ośrodek pomocy społecznej
często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i
pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych."
Mnie opadly rece. Nie wyorazam sobie jakos, zeby pracownik MOPSu
wizytowal moich rodzicow, ciocie, wujkow. Niby z jakiej racji. Oni
maja prawo zapytac o wszystko, o majatek, ruchomosci, nieruchomosci,
ktorych moi rodzice i najblizsza rodzina i tak nie maja, ale juz sam
fakt jest dla mnie nie do przyjecia.
Ale zycze Ci wytrwalosci i powodzenia. Moze jest wsrod nas ktos kto
ma bardziej pozytywne doswiadczenia.


Temat: MOPS.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOPS.....Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jestem w trakcie rozprawy rozwodowej.Czy moge sie domagać pisemnej
notatki-sprawozdania(opinii) z wizyty pań z MOPS-u w domu żony w
sprawie sprawowanej prze nią opieki nad dziećmi.Chciałem taką
opinię uzyskać jednak mi odmówiono.Czy słusznie?
Prosze o pomoc.Temat: Dom opieki - warszawa?

Art. 54. 1. ustawy o pomocy społ.- Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
3. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
4. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Donerkasia - jak znajdziesz takie, którym się nie chce to je zmuś - ja tak robię bo tak pracuję, że wiem co jest moim psim obowiązkiem i za co biorę kasę (nawet jak mi się nie chce to udaję, że mi się chce i robię)
Temat: Odprowadzanie składek
Jeżeli nie podlega Pani ubezpieczeniu społecznemu z żadnego innego tytułu, a
nie ma Pani prawa do zasiłku stałego, to opłacanie składki emerytalno-rentowej
przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest możliwe w następujących wpadkach:
• Jeśli Pani dziecko ma w swoim orzeczeniu o niepełnosprawności
zaznaczone wskazanie uprawniające do otrzymywania zasiłku stałego, ale
przekracza Pani 150% kryterium dochodowego (co powoduje, że nie otrzymuje Pani
zasiłku), to wtedy OPS może opłacić Pani składkę. Mówi o tym art. 31b ust.2
ustawy o pomocy społecznej
• Jeśli natomiast Pani dziecko nie ma odpowiednich wskazań w swoim
orzeczeniu, ale Pani dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego
wyliczanego przez OPS, to wtedy także ośrodek może opłacać Pani składkę. W
takim wypadku składka opłacana jest z tytułu konieczności sprawowania osobistej
opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i w związku z tym niezbędne jest
przedłożenie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia tej osoby, wydanego przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Reguluje to art.31b ust.3 ustawy o pomocy
społecznej.
Nie opłaca się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku,
jeżeli w dniu złożenia wniosku o opłacanie składki osoba ubiegająca się o to
świadczenie ma więcej niż 50 lat i nie ma okresu ubezpieczenia (składkowego i
nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat, oraz za osobę, która legitymuje
się tym okresem w wymiarze 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku
mężczyzn.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
Temat: miejski Ośrodek Pomocy społecznej?
miejski Ośrodek Pomocy społecznej?
chciałabym pójsc do opieki po pommoc materialną dla swojej rodziny czy wy z
takowej korzystacie?i jakie dokumenty są potrzebne i czy trzeba jakieś
podanie pisać?pierwszy raz jestem w takiej sytuacji i musze prosic o pomoc:(
Temat: przywileje opiekunow osob niepelnosprawnych
Osoby opiekujące się kimś z rodziny mogą liczyć jedynie na opłacenie składek
społecznych

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie
otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z
koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Niektóre przywileje wynikają pośrednio – np. zniżki w PKP czy komunikacji
miejskiej
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/15034Temat: Samotność w Samorządkach
Dlaczego autorka artykułu p. Barbara Kasprzycka nie zasięgając informacji
wśród rodziny,znajomych i sąsiadów szuka taniej sensacji. Obczerniając swoim
artykułem "Samotność w Samorządkach" rodzinę, kuzynów, sąsiadów i Ośrodek
Pomocy Społecznej za brak opieki. Z wiarygodnych mi źródeł informuję, że
p.Zbigniew na własne życzenie wyprowadził się do Samorządek, posiadając dużą
kwotę pieniędzy, co jest poświadczone przelewami bankowymi. Gdzie On ma te
pieniądze? Na co On je wydał? Czy nie mógł Sobie kupić węgla na zimę i
zapewnić Sobie opiekę, a teraz żąda z Opieki Społecznej pieniędzy na opał.
Dlaczego zabiera głodnym dzieciom 100 zł z OPS posiadając takie zasoby
pieniężne na początku roku 2003.
Ps. Prośba do p. Kałaskiej - o niewypłacanie zasiłku p.Zbigniewowi bez
rzetelnego potwierdzenia stanu faktycznego. Gdyż są dzieci bardziej
potrzebujące Waszej pomocy.
Temat: opiekunka i inne problemy ze sparaliżowaną Mamą
Pierwszym miejscem, gdzie należy szukać opieki dla chorej mamy jest ośrodek
pomocy społecznej. Poza tym warto także skontaktować się z:
Caritas Polska
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 0*22 636 41 70, 636 41 71
www.caritas.org.pl

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Główny
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel. 0*22 628 55 75, 628 43 38
www.pck.org.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rada Naczelna
ul. Wiejska 18/20
00-490 Warszawa
tel. 0*22 621 58 77, 629 37 45
www.pkps.org.pl

Oczywiście szukając pomocy należy kontaktować się z oddziałami lokalnymi. Ich
adresy można znaleźć na stornach internetowych tych organizacji.

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych
Temat: Jak pomóc?
Dziękuję za zainteresowanie i już odpowiadam: Starsze dzieci są
zdrowe, najstarszy bodajże w pierwszej klasie SP, napewno są
małżeństwem, ona nigdy nie pracowała legalnie, może coś dorabiała
ale raczej nie, (ma ok. 30 lat), on pracuje nielegalnie na budowach,
ma kilka wyroków z tyt, niuregulowanych zobowiązań, zabrane prawo
jazdy itp., nie wiem z jakich pomocy opieki społ. korzystają, jest
to miejscowośc gminna w woj. mazowieckim, wiem jeszcze, że
zameldowani są w jednej gminie a mieszkają w drugiej, więc nie wiem,
który Ośrodek Pomocy Społecznej jest tym właściwym do pomocy. Jutro
pojadę do niej do szpitala, dowiem się, czy zgodi się udokumentować
swoją trudną sytuację, ale raczej tak. Co jeszcze potrzeba?Temat: proszę o info
prawdopodobnie będzie tez miała Pani prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Art. 16. 1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli
legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku
powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21
roku życia.
4. (58) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144,00 zł miesięcznie.
5. (59) Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę
instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa
albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku
pielęgnacyjnego.

różne są organy wypłacające zasiłki pielęgnacyjne – może to być Ośrodek pomocy
społecznej (najczęściej), urząd miasta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp
Trzeba zapytać w PAni mieście kto to wypłaca.
Temat: Piekarze: chleb zdrożeje
z tym paleniem chleba to bzdura GAZETO!!
powielasz lprowskolepperowskie fobie?? chleb należy zniszczyć jeśli nie został
sprzedany w sklepie i sprzedawca zwrócił go piekarni. jeżeli sklep nie
sprzedał, to sprzedawca śmiało może zawieźć go do ośrodka opieki społecznej czy
dać innym instytucjom pomocy. podobnie piekarz, jeżeli nie wydał sklepom
pieczywa, może je przekazać dalej. chodzi o to by chleb nie wędrował przez
piekarnię, sklep, piekarnię, ośrodek pomocy. i tylko w tym wypadku należy go
kompostowaćTemat: Alimenty na dziecko, gdy tato w Anglii
1. komornik
2. prokurator
3. 2-3 bandytow

a jezeli Twoja kolezanka korzysta z pomocy spolecznej lub pobiera dodatek z
tytulu samotnego wychowywania dziecka, to zwrocic uwagu OPS na wytyczne
Ministerstwa:

Należy także poinformować, że zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny, w przypadku gdy osoba uporczywie uchyla się od wykonania
ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego, obowiązku opieki przez
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, ośrodek pomocy
społecznej może złożyć wniosek do prokuratury o jej ściganie. Ponadto w
przypadku gdy organ ustalił prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka spoczywa na nim obowiązek poinformowania o tym prokuratury, która
wówczas z urzędu wszczyna postępowanie.

Alina Wiśniewska
p.o. Dyrektora
Departamentu Świadczeń Rodzinnych

Pzdr
Temat: przydzielenie mieszkania???
hej, to zależy od zasobów gminy, dzielnicy-zależy gdzie się ubiegasz-ale zwykle
jest bardzo trudno coś dostać-np. w Brwinowie nie ma nic w zasobach-czekają aż
ludzie powymierają ew. mieszkania socjalne bez wody, wspólna toaleta i bardzo
nieciekawi sąsiedzi. Lepiej starać się jeśli nawet mieszkasz z rodzicami o
dofinansowanie czynszu z opieki społecznej- zwykle jest to kwota ok 400zl.
Musisz dowiedzieć się bo każdy ośrodek pomocy społecznej ma wytyczne odgórne-z
dzielnicy, gminy. Powodzenia i wszystkiego najlepszego dla Ciebie i Dzidzi ))Temat: Zasiłek pielęgnacyjny???!!!
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy
innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
-niepełnosprawnemu dziecku,
-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeśli została uznana za
niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 lat,
osobom, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodu na członka
rodziny.
Obecnie zasiłki pielęgnacyjne wypłacane są przez gminę, najczęściej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłek wypłacany jest od daty złożenia kompletu
dokumentów.Temat: Temat regionalny
Temat regionalny
W związku z:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=35645&w=84207356&a=84226794
rzucam temat regionalny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na ul.Karmelkowej jest w remoncie,
schorowani pensjonariusze zostali poprzenoszeni w miejsca urągające godności
ludzkiej. Można by było tościerpieć gdyby nie fakt, że do wyremontowanego
budynku na ul. Karmelkowej już nie wrócą - powstaje tam ośrodek opieki nad
ludźmi, których na to stać (biznes opiekuńczy). Jak ma się do tego giga
wrocławska fontanna?Temat: ten sam problem, czy ktoś coś wie???
Każda kobieta dostaje 500 zł zasiłku porodowego. Po to najprawdopodobniej
będziesz musiała zgłosic się do opieki społecznej, chyba że jesteś mężatką
i tatuś pracuje na umowę o pracę to on może go dostać razem z pensją.
Jeżeli jesteś samotną matką to nalezy Ci się po porodzie rodzinne coś
tam Ci przysługuje. Nie wiem ile, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie.
Najgorzej masz jeżeli nie masz ślubu a mieszkasz z ojcem dziecka... Wtedy
teoretycznie dalej jesteś samotna matką, ale jak ośrodek pomocy społecznej się
dowie, zę mieszkasz z ojcem dziecka to będziesz musiała oddać pieniądze.

Pewnie jest to, że 500 zł zasiłku porodowego dostaniesz.
Ja się w poniedziałek o to pytałam w urzędzie pracy
Pozdrawiam
Temat: Pijaństwo wśród pracowników MOPS?
Pijaństwo wśród pracowników MOPS?
Witam.
Dzisiaj moja żona stała w gigantycznej kolejce by złożyć wniosek o zasiłek
rodzinny, który przyznaje obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
mieszczący się przy ulicy Leszczyńskiego. Po kilku godzinach postanowiła udać
się po schodach do WC. Ponieważ było zamkniete na klucz zaglądnęła do jednego
z biur by poprosić o kluczyk i oto otworzywszy drzwi poczuła zapach jak z
meliny i ujrzała około 10 rozbawionych kobiet o dziwnie czerwonych twarzach.
Co ciekawe, gdy opowiedziała o swoim spostrzeżeniu innym osobom oczekującym w
kolejce, osoby które regularnie biorą zapomogi zgodnie stwierdziły, że "to
tutaj norma".
Zatem jak to się ma do wywiadu jaki pani kierownik opieki społecznej
udzieliła tydzień temu w Życiu Podkarpackim, gdzie winą za kolosalne kolejki
obarczyła petentów czekającyh całą noc. Nie powinny więc dziwić kolejki skoro
pare pań pracuje, a reszta... no właśnie spożywa sobie alkohol czy też w inny
sposób umila sobie czas w pracy.
Nie będę składać żadnych oficjalnych skarg, bo moim celem nie jest szkodzenie
komukolwiek, ale chciałbym by w tak biednym mieście jak Przemyśl ludzie,
którzy pracują za miejskie pieniądze wykazali wiecej zwykłej ludzkiej
przyzwoitości i uczciwości.
Pozdrawiam wszystkich dzielnie oczekujących w kolejce.Temat: Dzieci matek żyjących na kocią łapę.
Po prostu masz za słaby tupet
Mieszkam w dzielnicy, delikatnie mówiąc, penerskiej. Rzut beretem do
mojego bloku znajduje się ośrodek pomocy społecznej. Bywają też moje
koleżanki z podstawówki po wsparcie. Nie uwierzyłabyś, bo to trzeba
zobaczyć i od nich usłyszeć, jakie są metody naciągania urzędników
na sponsorowanie statusu pt. samotna matka. Trzeba mieć przy tym
naprawdę tupet, cierpliwość i samozaparcie. I czas. Normalny
człowiek prędzej do pracy pójdzie, nawet doły kopać, żeby tylko nie
musieć przechodzić tego całego korowodu. Ale życie z opieki
społecznej to, jak ktoś słusznie napisał wcześniej, zawód, a nie
potrzeba chwili czy przymus sytuacji. W Holandii to takich
niereformowalnych obywateli obejmuje się nawet czymś w rodzaju
renty, skierowanych do ludzi, których żadną metodą nie da się
skłonić do uczciwej pracy. I nie mów, że ludzie uwzięli się na
samotne mamusie, ludziom po prostu już się ulewa, bo mamy kryzys
(zresztą, wg mnie, permanentny od 89 roku), a tu trzeba jeszcze
łożyć z podatków na czyjeś cwaniactwo.Temat: niepełnosprawny na skrzyżowaniu
esscort napisał:
>zbiera datki niepełnosprawny mężczyzna

To są bolesne sytuacje, na pewno trzeba się nim zainteresować,
sprawdzić - może to zrobić nasza Straż Miejska, i odsunąć od
skrzyżowania. Wsparcie może okazać ośrodek pomocy społecznej; zdaje
się, że tylko wtedy, gdyby był on zameldowany w naszej gminie - tu
jednak nie mam pewności.
Dwa lub trzy przypadki takiego "wysyłania do pracy"
niepełnosprawnych starych kobiet na wózkach, znam z codziennej
obserwacji z Krakowskiego Przedmieścia. Jedną z nich, mróz nie
mróz, upał nie upał, do pracy wysyła wnuczek (nie wygląda na
niezdolnego do pracy), ktory potem dwukrotnie zgłasza się po utarg.
Tyle dobrego, że przynosi jej chociaż wodę do picia. Załatwiliśmy
tej parze zapomogę, obiady i wsparcie opieki społecznej - pomogło
na krótko.
Przed sklepem spożywczym na Nowym Świecie obozowały swego czasu
trzy mamy - wymieniając się tylko pojedynczo przy tym samym
dzieciaku.

Także w Łomiankach ostatnio przybyło chyba żebrzących osób. Może to
przykre stwierdzenie, ale sądzę, że dla niektórych to po prostu
styl życia - nie wiem, jak w przypadku tego człowieka ze
skrzyżowania.Temat: Powstała KOALICJA Rodzinnej Opieki Zastępczej
Powstała KOALICJA Rodzinnej Opieki Zastępczej

Warszawa, dnia 5 III 2004 r.

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

My niżej podpisani, reprezentując różne organizacje i instytucje niniejszym
powołujemy do życia KOALICJĘ NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ, która
postanawia podjąć działania mające na celu promowania idei i pozytywnego
nastawienia społecznego do rodzinnej opieki zastępczej oraz ustanowić w dniu
30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Organizacje, które się podpisały:

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”
- Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro - Familia”
- Andrzej Wróblewski z DDz w Pyrach
- Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
- Stowarzyszenie „Misja Nadziei”
- Fundacja Przyjaciółka
- PCPR Wołomin
- Fundacja „Ernst & Young”
- Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie
- Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie
- Fundacja Orlen „Dar serca”
- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie
- PCPR Tarnowskie Góry
- Rodzinny Dom Dla Dzieci w Bytomiu przy „Misji Nadziei”
Temat: glupota ludzka nie zna granic...
glupota ludzka nie zna granic...

cytowane za rmf fm:

"Łódź: Śledztwo ws śmierci 3-latka z Domu Małego Dziecka
Środa, 13 sierpnia 2003
Łódzka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 3-letniego Krzysia,
wychowanka Domu Małego dziecka w Łodzi. Chłopiec nieprzytomny trafił do
szpitala w poniedziałek. Według wstępnych ustaleń, nadpobudliwe dziecko
przypięła do łóżka szelkami jego opiekunka. Krzyś najprawdopodobniej
próbował wydostać się z łóżeczka, ale zaplątał się w szelki i udusił.

Prokuratura sprawdza czy opiekunowie nie zaniedbali swoich obowiązków. Już
teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, któremu podlega dom dziecka
zdecydował o zwolnieniu opiekunki i zawieszeniu dwóch wychowawczyń, w tym
wicedyrektorki placówki:

Był to chłopczyk bardzo żywy, nadpobudliwy. Bardzo często wychodził z
łóżeczka. Panie nie mogły go opanować. Wcześniej też był przypinany - mówi
wychowawczyni w łódzkim MOPS-ie.

W ogóle nie powinno być przypięte niczym do łóżeczka. Powinno być pod
bezpośrednią opieką pań, które w tym momencie maja dyżur. To był ogromny
błąd - tłumaczy z kolei dyrektor ośrodka.

Zdaniem prokuratury okoliczności sprawy uzasadniają podejrzenie popełnienia
przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci przez osoby, na których ciąży
obowiązek opieki nad dzieckiem."
Temat: Granice obwodów do głosowania
moze w internecie i jest... gorzej z informacjami rozklejanymi na
mieście... scenka sprzed godziny- przy osrodku pomocy społecznej na
Sowinskiego gdzie przez ostatnie kilka lat odbywały sie głosowania
zdezorientowana grupka starszych ludzi.. rozgladaja sie bezradnie...
nie wiedza gdzie maja isc oddac swój głos gdyż ośrodek zamknięty na
4 spusty..zadnej informacji co i jak...wzruszaja ramionami,
odchodzą... nie maja ani ochoty ani siły szukac informacji gdzie
odbywa sie głosowanie...pogoda tez temu nie sprzyja. Widziałam tę
scenke osobiscie... sama byłam zdezorientowana gdyz dokładnie
pamiętam plakty rozklejane po Legionowie zachęcajace do głosowania i
napis jaki na nich widniał: głosujemy w tych miejsach co ostatnim
razem. Nie skomentuję tego.... wracajac zła do domu na spostrzegałm
na smietniku przyklejone obwieszczenie - i okazało sie ,ze powinnam
isc na głosowanie do... Ratusza......gratuluje...ja sie wróce..
pojde oddam glos.. ale czy ktokolwiek kto stał pod domem opieki tam
pojdzie?? wątpie... a potem jest biadolenie ze mała frekwencja...Temat: Sąd rodzinny
Sąd rodzinny
Takich przyoadków jest więcej.Jednym z nich jest nasz.Mamy 6 letnią
córeczkę,do której w dniu 6.12.2006 ograniczono nam prawa
rodzicielskie.Zarzutów nie poznaliśmy nawet na sprawie.Dopiero po
otrzymaniu postanowienia o ograniczeniu praw do
dziecka,dowiedzieliśmy się jakie są to zarzuty.Cytuję " Małoletnie
dziecko stale przebywa z rodzicami ,nawet w trakcie wykonywania
przez nich prac w polu." "Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nie
stwierdził w toku przeprowadzonego wywiadu zaniedbań wychowawczych
lub pozostawienia małoletniej bez
opieki." "Z ustaleń kuratora zawodowego i
społecznego wynika,że codziennym zajęciem uczestników jest nabywanie
i spożywanie alkoholu i to pod każdą postacią i picie go w różnych
miejscach w obecności dziecka."Wyżej wymienione zarzuty nie były
potwierdzone ani przez policję ani M.O.P.S. Zwracaliśmy się o pomoc
do Rzecznika Praw Dziecka,odpowiedzią było pozostawienie nas samych
sobie.Otrzymaliśmy dwa pisma; 1.O wysłaniu zapytania do sądu z dn.
12.01.2007. 2.Z dn. 08.02.2007 informujące nas,że mamy radzić sobie
sami. Zwracaliśmy się także do lubelskiego oddziału G.W z
prośbą o pomoc.Bez odzewu. Zaznaczam że niebył to kurator
rodzinny.w 2001r popełniłam błąd za który zapłaciłam.kuratora miałam
tylko ja a nie konkubent. Podajrzewam ,że w Polsce odbiera się
dzieci związkom nieformalnym,bo są niepoprawne ideologiczne.Temat: Wychowawczy a składki
Wychowawczy a składki
Witam. Pracuję w małej firmie (do 20 osób). Od pewnego czasu jestem
na wychowawczym i dostaje z opieki zasiłek wychowawczy. Pytanie
dotyczy płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kto je ma
płacić zakład pracy czy mops (miejski osrodek pomocy społecznej) czy
tez sa opłacane przez zus. Drugie pytanie - to kto w takim wypadku
podbija legitymacje ubezpieczeniowa? Moj pracodawca twierdzi, że to
lezy w mojej gestii się dowiedzieć (on nie wie).Temat: Becikowe 1000 zlotych
dobroczynne działanie becikowego
Mamy już pierwsze dobroczynne działanie becikowego! 21-letnia wejherowianka, w
kilka tygodni po urodzeniu trzeciego dziecka i kilka dni po odebraniu 2000 zł
becikowego, z radości z tak nieoczekiwa-nego szczęścia urządziła wraz z
przyjaciółmi kilkudniową libację. W końcu konkubent szczęśliwej rodzicielki,
jedyny nieco trzeźwiejszy z tego towarzystwa, zorientował się, że z dzieckiem
jest coś nie bardzo... Zawiadomił straż miejską, a ta z kolei Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, gdyż nie było komu powierzyć opieki nad pięciotygodniowym
maleństwem. Troskliwa mamuśka miała w sobie nieco ponad 2 promile alkoholu, a
na dokładkę okazało się, że poprzednie dwoje dzieci, które wcześniej zdążyła
urodzić, sądownie jej odebrano. Pięciotygodniowym maleństwem musieli zająć się
lekarze pogotowia. Mamuśka nie zarzekła się, że za 9 miesięcy nie urodzi
kolejnego dziecka i nie pójdzie po kolejne becikowe.
Temat: wyjsć za maż czy być samotną matką?
driadea napisała:
> Tak, nawet jeśli on uzna dziecko. Pieniądze idą z MOPSu, nie od ojca dziecka

Z informacji ministerstwa

Należy także poinformować, że zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny, w przypadku gdy osoba uporczywie uchyla się od wykonania
ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego, obowiązku opieki przez
niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, ośrodek pomocy
społecznej może złożyć wniosek do prokuratury o jej ściganie. Ponadto w
przypadku gdy organ ustalił prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka spoczywa na nim obowiązek poinformowania o tym prokuratury, która
wówczas z urzędu wszczyna postępowanie.

a wiec z MOPSu ale do czasu
Temat: dom opieki spolecznej
dom opieki spolecznej
Witam,

Czy mozna otrzymac dotacje na budowe i uruchomienie Domu Opieki Spolecznej
(DOS) dla osob starszych lub Zakladu Opieki Zdrowotnej (ZOL, opieka paliatywna).

Posiadam duza dzialke w woj. Kujawsko-Pomoskim, ktora jest polozona w malym
miasteczku. Przedsiewziecie wymaga wybudowania budynku, jego wyposazenie i
zatrudnienie personelu. Dom taki przy ok. 20 pensjonariuszach moze przynosic
zyski jednak koszt inwestycji to co najmniej 1 mln euro. Taka inwestycja
wylacznie przy kredytowaniu zacznie przynosic przychody po kilkunastu latach,
stad rozwazam siegniecie po pomoc z srodkow unijnych.
Czy przy ewentualnej inwestycji:
* dotacje unijne moga pokryc czesc kosztow budowy lub kredytu?
* ekologiczne instalacje grzewcze moga byc dofinansowane?
* jakie sa szanse wsparcia nowotworzonych miejsc pracy?
* mozna wykorzystac dotacje na rzecz osob niepelnosprawych?
* forma prowadzonej dzialalnosci gospodarczej ma znaczenie?

Rozwazany posmysl uwazam za ciekawy a pozyskanie doplat unijnych z wielu
priorytetow pozwoliloby szybciej stworzyc np. certyfikowany i bardzo
nowoczesny osrodek, zatrudniajacy wysokokwalfikowany personel.

Pozdr,
Edmund B.Temat: dom pomocy społecznej w Podobowicach
dom pomocy społecznej w Podobowicach
Zbieram informacje na temat domu opieki społecznej w Podobowicach. Interesuje
mnie jaka jest tam opieka, rehabilitacja i wyżywienie. Mieszkam daleko i nie
jestem w stanie tam pojechać. Chcę umieścić w tym ośrodku osobę
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. Zależy mi przede wszystkim na opinii
osób, którzy tam są, byli, lub ich bliskich, znajomych. Oficjalnie ośrodek ma
bardzo dobrą opinię.Temat: Marcin Janda nowym dyrektorem MOPR
" Rejonowe filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czynne będą w środę do godz.
18, aby po pracy szczecinianie mogli zasięgnąć informacji na temat form pomocy
społecznej, domów opieki, wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i w trudnej
sytuacji życiowej.

- Taką akcję MOPR przygotował z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem -
mówi Marcin Janda, dyrektor MOPR. Dodał, że w ciągu miesiąca MOPR i Miejski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej chcą uruchomić wspólny całodobowy telefon, pod
którym mieszkańcy mogliby zgłaszać problemy i zasięgać informacji. Od
października MOPR będzie miał 16 etatów więcej. Przybędzie 14 pracowników
socjalnych. - Jeden etat przeznaczamy dla osoby, która zajmie się pozyskiwaniem
funduszy z UE i jeden dla koordynatora szkoleń - wylicza Marcin Janda.

Rejonowe ośrodki MOPR znajdziemy przy ul. Jana Kazimierza 20, Pocztowej 16,
Abramowskiego 19, Kadłubka 12 i Struga 10.

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin"

kampania przez MOPR, nieźle, spory elektoratTemat: Dni niepełnosprawnych w Opolu
Do Gościa
Wpisujesz posty na forum, a nie wiesz o czym piszesz. Pewnie
zainspirowany przez siły wrogie niepełnosprawnym chcesz sobie trochę
pojątrzyć.
Po pierwsze: Uniwersytet III Wieku nigdy nie był w strukturach
opieki społecznej. Jedna z pań tam pracujących (obecnie od ponad
roku na emeryturze) zajmowała się Uniwersytetem społecznie, poza
swoją pracą. U III W jest samodzielną organizacją - ruchem
społecznym. Nie podlega władzy administracyjnej.
Po drugie: W Opolu nie ma MOPSU. Opole jako miasto na prawach
powiatu ma Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR (istotna różnica).
Po trzecie: Pokażcie mi (pyskacze) inne inicjatywy, choćby tylko
świąteczne, które zrobiła jakaś inna organizacja poza zapaleńcami z
TWK i ich przyjaciółmi.
Czy to tak trudno zrozumieć, że święto jakim są Dni Osób
Niepełnosprawnych, to uwieńczenie całorocznej pracy z
niepełnosprawnymi. Przecież świąt nie organizuje się co miesiąc!!!
Nie piszcie ludzie bzdur a lepiej zacznijcie działać. Po prostu
zróbcie to co proponujecie innym do zrobienia. Zróbcie coś sami a
inni będą się cieszyć z wami, że coś nowego się wydarzyło, że coś
się udało.Temat: znów Dzięga
znów Dzięga
"Konferencja o zakładaniu rodzin zastępczych

O zakładaniu rodzin zastępczych i adopcjach dzieci dyskutować będą
uczestnicy konferencji "Mam rodzinę".

Organizują ją wspólnie miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie i trzy Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze. W konferencji udział
wezmą osoby tworzące rodziny zastępcze, pracownicy opieki
społecznej, urzędnicy i radni. Udział zapowiedział też arcybiskup
szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga.
Początek debaty w południe
na sali sesyjnej Rady Miasta. W Szczecinie ponad 600 rodzin
zastępczych wychowuje blisko 900 dzieci."

zaczynam się bać otworzyć lodówkę
Temat: Horror w domu opieki
Gdzie sa sluzby odpowiedzialne za spardzanie takich osrodkow??? dlaczego takie przybytki nadal maja szanse nna egzystencje? co zrobic, jak w domu opieki spolecznej wlasciciel ma tylko prawo glosu? sam jedzi dwoma samochodami, wysyla dziecie na studia zagranice, buduje wille pod miastem, zas jego rodzic (umieszczony w jego osrodku) skupia na sobie cala uwage opiekujacych sie ludzi? co rozbic, jak cala wataha wlascicielska chodzi na darmowe dokarmianie do osrodka? co zrobic, jak w takim osrodku nie ma na stale lekarza, a tylko pelni czasmi dyzury? co zrobic, jak na dyzurze w nocy, jest tylko jedna osoba? co zrobic, jak dwie osoby beda potrzebowaly reanimacji? co zrobic, jak wlasciciel utrudnia w podjeciu nowej pracy swoim pracownikom i wysyla o nich niepochlebne opinie? pytam sie, gdzie sa ludzie, ktorzy maja sprawdzic, czy takie osrodki maja racje bytu? w kieszeni u wlasciciela???
P.S. ja sie tylko pytam. ale co zrobimy, gdy taka osoba otworzy drugi osrodek??? ;)))
Temat: dps w Podobowicach
dps w Podobowicach
Zbieram informacje na temat domu opieki społecznej w Podobowicach. Interesuje
mnie jaka jest tam opieka, rehabilitacja i wyżywienie. Mieszkam daleko i nie
jestem w stanie tam pojechać. Chcę umieścić w tym ośrodku osobę
niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. Zależy mi przede wszystkim na opinii
osób, którzy tam są, byli, lub ich bliskich, znajomych. Oficjalnie ośrodek ma
bardzo dobrą opinię.Temat: Próby ratowania schroniska dla kobiet ofiar prz...
Zwróciłem się z prośbą do kieleckiej Caritas o przejęcie schroniska dla kobiet
przy ul. Olkuskiej - poinformował prezydent Kielc Wojciech Lubawski podczas
konferencji prasowej w ratuszu. Caritas wyraził wstępną wolę opieki nad
placówką - poinformował prezydent. Obecnie schronisko prowadzone jest przez
Polski Czerwony Krzyż a przebywają tam cztery kobiety i pięcioro dzieci z
terenu Kielc. Jest to bardzo ważna placówka pomocy dla ofiar przemocy domowej -
podkreślił ks. Andrzej Drapała z kieleckiej Caritas. W schronisku będą także
mogły znaleźć się osoby, które nie mogą być skierowane do Domów Pomocy
Społecznej a wymagają natychmiastowych działań interwencyjnych. Ośrodek ma
służyć także osobom chorym i niepełnosprawnym. W tych działaniach przewidziana
jest także pomoc prawna oraz socjalna.

No i teraz Lubawski będzie miał nowy pomysł na przekazanie miejskiej kasy
kościołowi,a czemu nie dal pieniędzy dla PCK ?????Temat: Koncert zespołu Emaus w Bielsku Podl.
Koncert zespołu Emaus w Bielsku Podl.
9. 04. w Niedzielę Palmową o godz. 14 w Parafii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja
odbędzie się koncert zespołu Emaus.

Zespół Emaus pochodzi z Białegostoku, tworzy go grupa trzynastu osób w różnym
wieku. Podczas czterech lat swojej działalności, wystąpili ze swym musicalem w
wielu miejscach.

W grudniu 2003 roku, rozpoczęli akcję pomocy dla Danielka chorego na
pęcherzycę. Śpiewali też w Sokołowie Podlaskim, Siedlcach w Zakładzie Karnym.
Latem 2004 r. koncertowali na Suwalszczyźnie na cel Moniki i Zbyszka
Buczyńskich, rodzeństwa chorującego na dystrofię mięśni.

W 2005 roku zespół odwiedził z koncertami miejsca wypełnione dziećmi: Dom
Dziecka w Supraślu, Dom Dziecka w Krasnym k. Zabłudowa, Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy przy ul. Berlinga w Białymstoku oraz w Domu Pomocy Społecznej w
Choroszczy. Zespół wystąpił też w szkołach oraz Domu Opieki w Białymstoku.

Emaus zwykle wystepuje z musicalem pt. "Król wszystkich królów". Ze względów
akustycznych w niedzielę zagra bardziej kamralny koncert, na który serdecznie
wszystkich zapraszamy!
________________________
Informacje o zespole pochodzą ze strony www.emaus.to.pl/Temat: Dzienny dom dla niepełnosprawnych dzieci
Dzienny dom dla niepełnosprawnych dzieci
Moje dziecko chodzi do żłobka specjalistycznego.Nie pracuję i mogę
się nim zająć w domu.Tylko,że nie o to chodzi.Ja,tak jak wielu
rodziców niepełnosprawnych dzieci,chcę,aby moje dziecko miało
systematyczną naukę,rehabilitację,pomoc w rozwoju psycho-ruchowym.Od
tego właśnie są specjaliści.Oczekując na nowy żłobek miałam
nadzieję,że właśnie tam,oprócz dobrej opieki,dzieci będą miały to
zapewnione.A co może nam zapewnić Słoneczko?I za jakie pieniądze?
Dlaczego w Bydgoszczy nie ma Ośrodka dla dzieci
niepełnosprawnych,tylko proponuje się nam jakiś Dom Dziennego Pobytu?
I to dla max 60 dzieci. A co z innymi?Bo jest i będzie takich dzieci
coraz więcej.Mają siedzieć w domu i oglądać świat przez okno?
Dlaczego nie mamy żadnej alternatywy dla naszych dzieci?Dlaczego
znowu,zamiast nam pomagać,wspierać w rozwoju i wychowywaniu naszych
dzieci,spycha się nas na margines społeczeństwa?Jest Ośrodek dla
dzieci autystycznych,dla niewidomych,a nasze do Domu Pomocy
Społecznej?My też mamy swoje prawa i będziemy walczyć o dobro
naszych pociech.Temat: Ruszy budowa zachodniej obwodnicy Łodzi
Chciałabym, abyś odpowiedział tylko na jedno pytanie. Czy w interesie
społecznym należy zburzyć Dom Opieki Społecznej dla Dzieci Upośledzonych przy
ul.Spadkowej? Płaczemy nad niemożnością zbudowania czegokolwiek, a tam grupa
ludzi zebrała pieniądze i wybudowała kryty basen, aby dzieci miały możność
właściwej rehabilitacji, zresztą z tego basenu mogą korzystać wszyscy
Łodzianie. Kilka numerów dalej jest ośrodek szkolno-wychowawczy "Reymontówka",
też dla dzieci upośledzonych, zresztą na rzecz Łodzian przekazał go nie tak
dawno Symcha Keller. Czy twoim zdaniem lokalizacja obwodnicy w tym miejscu jast
jedynym właściwym wyjściem?Temat: Pomocy
Bardzo ci współczuje bo jeseteś bardzo młoda, mam siostrę w twoim wieku. Jeżeli chodzi o ciążę to niejest to nic strasznego a i poród nie jest taki straszny, raczej twoim największym zmartwieniem teraz jest to że będziesz musiała jak najszybciej powiedzieć o tym swojemu tacie i chłopakowi. Wtym drugim przypadku jezeli tez jest niepełnoletni powinni wiedziec odrazu o cciąży tez jego rodzice. Trudno mi właściwie teraz ci coś doradzić bo mało piszesz o swojej sytuacji w domu i z chłopakiem. NIewiem też skąd jesteś więc niewiem jaki ośrodek cci polecić, napoczatek proponuję żebyś przeszła się do najbliższej placówki opieki społecznej tam są ludzie którzy powinni ci udzielić wsparcia, a możesz tam iść jeszcze przed rozmową z tata bo jeżeli sie boisz możesz zawsze poprosić oto żeby ktoś był obecny przy rozmowie z tatą. Życzę powodzenia.
Napisz coś więcej.Temat: Nie chcą komisariatu na LSM
Przed laty na osiedlu A. Mickiewicza zmieniano przeznaczenie budynku po żłobku
przy ulicy K.Wallenroda. Wydział Opieki Społecznej przeznaczył lokal na
usytuowanie w nim ośrodka rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych. Podniósł się
gigantyczny wrzask protestu w obawie o bezpieczeństwo i demoralizację dzieci z
sasiedniego przedszkola. I co? Osrodek funkcjonuje od lat i żadnych skarg na
zachowanie jego użytkowników nie ma. Przesadzone obawy nie spełniły się. Chyba
tak samo bedzie z komisariatem.Temat: Dom dla starców-czy ktoś wie?
Dom dla starców-czy ktoś wie?
Poszukuje domu starców dla osoby samotnej,której dochód miesięczny to 690 zł.
Zgłosiłam sprawę do opieki społecznej:oczywiście może umieścić osobę w domu
opieki ,tylko że, w tym domu jest syf i chodzą prusaki po stole. O
dofinansowaniu z gminy na inny ośrodek nie ma co liczyć? I tu moja prośba:
Czy sa inne rozwiązania w tym przypadku? A może sa domy prowadzone przez
siostry zakonne,(prócz prywatnych, bo tam koszt pobytu to średnio 1500 zł) a
może fundacje? Z U S? Z góry dziękuje za odpowiedz?Temat: szukam osoby która zrobi projekt klubu
Studenci?
dobra dobra, nie chce wyjsc na malkontenta ....

Nie ma powodu sie denerwowac. Moze sprobuj tak: poprostu zglos sie do ktoregos
z wydzialow architektury, konczy sie semestr, zaraz zaczyna sie nastepny wiec
moze znalazlby sie prowadzacy, ktory podrzucilby studentom wasz projekt - wy
mielibyscie koncepcje , a oni zaliczenie. Moze zaproponujcie (troche z tym juz
pozna ale zawsze jakis pomysl) projekt ktoremus z dyplomantow. Moj znajomy z
roku nizej robil projekt na tani dom dla bezdomnych (chodzilo o zastosowanie
tanich, latwo dostepnych technologii, projekt byl mocno "partycypacyjny", wiem
ze wspolpracowal z ludzmi z pomocy spolecznej przy projektowaniu, ogolnie
chlopak mial ciekawa prace ). Projekty socjalne sa tez nagradzane nagroda
Baczko-Zakrzewskiego , to chyba dodatkowa zacheta.

No a projekt budowlany to osobna sprawa, troche tobie docinalem ale pamietam
projekt znajomego robiony za darmo dla domu opieki dla niepelnosprawnych.
Fundacja realizujaca projekt oszczedzala na czym sie dalo i efekty byly
srednie. Ekipa wykonawcza "zapomniala" m. in. o dobrym zaizolowaniu
fundamentow i dodaniu wentylacji w kuchni i lazience - kiedy wpadlem z nim
robic inwentaryzacje poddasza caly osrodek smierdzial grzybem (3 lata po
oddaniu - kto im robil odbior budynku???).

Powodzenia przy konkursie , jakbyscie cos wykluli rzuc info, moze podrzucimy
ogloszenie na naszej uczelni.Temat: Wcześniejsza emerytura
Wcześniejsza emerytura
Od 2lat jestem na zasiłku stałym z opieki społecznej, z racji orzeczenia
umiarkowanej grupy inwalidzkiej.Ośrodek opłaca za mnie zus.Niestety nie mogłam
starać się o rentę, gdyz nie pracowałam przez ostatni rok przed złożeniem
wniosku o grupę.I teraz, mimo przepracowania 25 lat nie mogę przejść, ani na
wcześniejszą emeryturę, ani otrzymać zasiłku przedemerytalnego. Czy to jest
sprawiedliwe? /w tym roku skończę 57 lat/Temat: Znak czasu ::((
opornik4 napisała:
> A jednak wola w domu zakonnic umierac.

Skoro mało który bezdomny zna ten ośrodek w Kalkucie, to zapewne naiwnie sadzą
ze tam będzie im dobrze !!

>
> Nie chrzan,zadnych notabli nie pasa.

To ciekawe czemu aż 80 % wpływów z WB idzie do watykanu ??

> Maja wybor,zostawic czesc biedakow na ulicy i zapewnic srodki
> przeciwbolowe (nie zawsze sa skuteczne)- czy przygarnac ludzi i dac
> im to co maja.

Nic dla nich nie robili w imię szatańskiej nauki że jedyne co Bogu możemy
ofiarować to nasze cierpienie !!

> Z tym,iz uwazaja,ze bol uszlachetnia,to pierdoly sa.
> Gdyby tak myslaly,nie poslugiwaly by w Niemczech osobom
> cierpiacym psychicznie.

Niemcy są cywilizowanym krajem , Indie to syf , bieda i brak jakiejkolwiek
kontroli ze strony opieki społecznej ,więc nie równaj tych dwóch krajów
Temat: Krzysztof Krauze rozpoczął zdjęcia do filmu "Ni...
Krzysztof Krauze rozpoczął zdjęcia do filmu "Ni...
nie pisze sie "na Foluszu" tylko "w Foluszu" jak autor artykulu nie umie
geografii ani j.polskiego to niech idzie zamiatac ulice.Folusz jest mala
miejscowoscia k.Jasla jest tam dom opieki spolecznej po za tym niewiele stawy
rybne z pysznymi pstragami osrodek wypoczynkowy(kilka domkow) i piekne
krajobrazy a przede wszystkim cisza i spokojTemat: Nowy kościół na Miedzyniu
moja sprawa , bo sprawa wspólna
rokoman napisał:

> Widać komu !Miejsc na budownictwo wszelkiego rodzaju jest dość. To za komuny
> wierni musieli walczyć o pozwolenie na budowę kościoła. Ziemia parafialna,
> pozwolenie na budowę po wielu trudach, z wieloma podpisami i pieczątkami
> załatwione, kościół wybudują swoją pracą i za swoje pieniądze sami
parafianie,
> więc nie twój interes. Jak chcesz, wykaż się inicjatywą, załatw i zbuduj,
> kolejno: ochronkę dla dzieci, dom opieki społecznej dla ludzi starszych,
> ośrodek monarowski dla narkomanów itd itp. Pole do popisania się przed tobą.
> Budowa kościoła na Miedzyniu,to sprawa parafian i mieszkańców Miedzynia,
którym
>
> ten obiekt sakralny jest potrzebny.Nie twój interes,nie twoja sprawa !

czy ci się to podoba , czy nie , jest to nasza wspólna sprawa - i katolików
i niekatolików - i proszę zaprzestania bicia w dzwony , bo zacznę walić
w parapet o szóstej z rana budząc swoich sąsiadów za to , że zafundowali te
dzwony .
Temat: Nowy kościół na Miedzyniu
Widać !
Widać komu !Miejsc na budownictwo wszelkiego rodzaju jest dość. To za komuny
wierni musieli walczyć o pozwolenie na budowę kościoła. Ziemia parafialna,
pozwolenie na budowę po wielu trudach, z wieloma podpisami i pieczątkami
załatwione, kościół wybudują swoją pracą i za swoje pieniądze sami parafianie,
więc nie twój interes. Jak chcesz, wykaż się inicjatywą, załatw i zbuduj,
kolejno: ochronkę dla dzieci, dom opieki społecznej dla ludzi starszych,
ośrodek monarowski dla narkomanów itd itp. Pole do popisania się przed tobą.
Budowa kościoła na Miedzyniu,to sprawa parafian i mieszkańców Miedzynia, którym
ten obiekt sakralny jest potrzebny.Nie twój interes,nie twoja sprawa !Temat: Rezerwat Torfy
Witam
Michaleandro dosyć dokładnie opisał trasę, ale postaram się dokładniej. Od
Banku PKO w Otwocku jedziesz ul. Andriollego w kierunku cmentarza, który mijasz
po lewej stronie. Dalej kierujesz się cały czas prosto. W Anilinie, na
wysokości poprzecznej do Andriollego ul. Hrabiego, kończy się asfalt. Po prawej
stronie znajduje się Policealne Studium Zawodowe i Dom Opieki Społecznej, a po
lewej ośrodek (całkiem elegancki) dla narkomanów. Mijasz je kierując się cały
czas prosto gruntową drogą przez las. Droga momentami nierówna, ale dla
samochodów przejezdna. Po ok. 300 m od ul. Hrabiego dojeżdżasz do poprzecznej
gruntowej, tzw. czerwonej, drogi. W prawo prowadzi ona do Karczewa, w lewo na
bunkry. Przecinasz ją jadąc dalej prosto. Tu uważaj. Powinieneś skręcić w
pierwszą leśną drogę w prawo (po ok. 150 m) i nią dojechać (po ok. 100 m) do
Leśniczówki „Torfy” i Bazy Ekologicznej. Zostawiasz samochód na znajdującym się
tam parkingu. Dalej musisz iść na własnych nogach. Z parkingu idziesz w prawo
do tablicy informacyjnej – dokładny plan rezerwatu. Mijasz tablicę, idziesz ok.
80-100 m i skręcasz w lewo na szlak turystyczny, którym po ok. 300 m dojdziesz
do rezerwatu – tarasu widokowego. Uf. Już możesz fotografować. Jest tam
naprawdę ładnie.
Pozdrawiam
Temat: Nowy kościół na Miedzyniu
> Budowa kościoła na Miedzyniu,to sprawa parafian i mieszkańców Miedzynia,
którym ten obiekt sakralny jest potrzebny.Nie twój interes,nie twoja sprawa !

No jestem ciekaw jak wypadlaby anonimowa (!) ankieta na ten temat wsrod
mieszkancow Miedzynia. Czy czasami nie jest tak, ze Kosciol sztucznie kreuje
taka potrzebe?

>Jak chcesz, wykaż się inicjatywą, załatw i zbuduj, kolejno: ochronkę dla
>dzieci, dom opieki społecznej dla ludzi starszych, ośrodek monarowski dla
>narkomanów itd itp.

Rzecz w tym, ze "z powolania" takimi rzeczami powinien zajmowac sie wlasnie
Kosciol.
Temat: Zwycięski Ośr. Reh. dla Osób Chorych na SM
Zwycięski Ośr. Reh. dla Osób Chorych na SM
Starostwo powiatowe w Szczecinku zostało nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie
Modernizacja Roku organizowanym przez Targi Pomorskie i Stowarzyszenie Ochrony
Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy współpracy Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło ponad 400 obiektów, a do ścisłego
finału zakwalifikowano dziewięćdziesiąt w jedenastu kategoriach. Tytuł
„Modernizacja Roku 2006” w kategorii „Obiekty ochrony zdrowia i opieki
społecznej” otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie
Rozsiane w Bornem Sulinowie. Inwestorem było starostwo powiatowe w Szczecinku.
www.kurier.szczecin.pl/?d=wiadomosci&id=106627
Temat: Wolontariusze
Myślę,że ja też bym wybrała dla siebie opcję ośrodkową, ale za nic
nie oddałabym tam moich rodziców.Bo żaden ośrodek nie da ci
gwarancji,że zajmą się należycie podopiecznym. Przecież we
wszystkich tych domach nagminną praktyką jest podawanie środków
uspakajających,żeby staruszki za bardzo nie szalały. Poza tym
odsunięcie od rodziny zazwyczaj sprzyja tylko zejściu a nie poprawia
stanu chorego.
Mam babcię , staruszka ma 88 lat, nie chodzi, czasami nie poznaje,
czasami mówi od rzeczy ale to ciągle nasza babcia. Jej miejsce jest
z nami.Mimo,że jesteśmy uziemieni i uzależnieni od niej.

Wolontariat to bardzo dobre rozwiązanie, są jeszcze ludzie, którzy
bezinteresownie pomagają innycm. A swoją droga należy wystarać się o
pomoc z opieki społecznej.Temat: Dlaczego teraz nie lubi się harcerstwa?
dlaczego ja nie lubię harcerzy? a wyjasnicie mi na co oni tak ta kase zbieraja w hipermarketach? na wlasne obozy i wyjazdy... widzieliscie ich osrodek w załeczu? taka sluzba ludziom...pytam się znajomej harcerki na czym polega ich sluzba drugiemu czlowiekowi. Odpowiada mi z dumą, że chodzą do domu opieki spolecznej regularnie. Na to pytam co to znaczy regularnie... i slysze, że raz w roku, czasami dwa. no sorry... :) oczywiscie nie mzona pwoiedziec, ze harcerstwo jest z gory zle i fuj bo przeciez lepsze to niz siedzenie pod blokiem na ławce, a niektorzy z nich mogliby tak skonczyc.:)Temat: Gdzie szukać pomocy?
Niestety w tej materii jest duża luka.
Na pewno można wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o opłacanie składek
emerytalno rentowych. Natomiast w zasadzie nie znam świadczenia przewidzianego
za opiekę nad rodzicami.
Alternatywą jest próba umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej (poprzez
Ośrodek Pomocy Społecznej).

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie
otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z
koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i
matkę współmałżonka.
3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o
których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w
zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o
przyznanie świadczenia.
4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej
przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres
sprawowania opieki.
5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która
w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)
wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy
nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej
udowodnionych okresów składkowych.
Temat: dobry psycholog+Łódź, polecacie kogoś-dla dorosłyc

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Łódź
Rzgowska 281/289 +48 422 711 629

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Leczenia i Rehabilitacji Słuchu Społecznej Fundacji Solidarności
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Łódź Krzywickiego 20 (042)678 91 12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GAJUSZ PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA Łódź Piotrkowska 17 +48 42 631 00 41

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Grabieniec PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA Łódź Grabieniec 13 +48 426 110 331

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
ACUSTICUS s.c PORADNIA PSYCHOLOGICZNA Łódź Lokatorska 10/0 (042)689
21 37

NZOZ MKK TRIMED PORADNIA PSYCHOLOGICZNA ŁÓDŹ ZAWISZY CZARNEGO 8/10
(042)657 20 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki
Szpital Kliniczny Nr 3 im. S.Sterlinga UM w Łodzi PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA Łódź Sterlinga 1/3 (042)664 43 27

Z.O.Z Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA Łódź Piotrkowska 102 +48 42 630 11 02

Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA Łódź Rewolucji 1905 r. 37/39 +48 42 632 81 80
Temat: Zagrożony ośrodek dla chorych na Alzheimera
Zagrożony ośrodek dla chorych na Alzheimera
W czasach obecnych obowiazuje trend, aby ososby z zaburzeniami jak
najdłużej funkcjonowały w środowisku w którym żyją. Do tego
potrzebna jest praca z rodziną, bliskimi, czy ze społecznością
lokalną. Istotną rolę odgywa także czynnik finansowy. Utrzymanie
jednej osoby w DPS kosztuje około 1600 zł, a w w opiece
ambulatoryjnej ponad 800.
Finansowanie instytucji samopomocowuch odbywa się przez instytucje
samorzadowe, lub państwowe, gdyż jest to podstawowym elementem przy
budowaniu aktywnosci społecznej obywateli w krajach demokratycznych.
Nie dopuszczalne, są sformułowania, że ten da tamten nie da
pieniędzy. Po to istnieją instytucje samorządowe i maja cały system
kontroli, aby wszystkie neprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji
znaleźć. Gdzie jest dyrektor MOPS, w takiej sytuacji?, gdzie są
radni? Jaką hybrydę, my jako podatnicy utrzymujemy, skoro nie jest w
stanie efektywnie działać. Osoby chore na Alzheimera pozostawione
bez fachowej opieki, mogą być nakłaniane do popełniania przestępstw.
Co w ewidentny sposób stanowi zagrozenie dla ładu społecznego.Temat: Głusk. Uratowali zabytkową plebanię z XVIII w.
"Stworzenie zakładu (czyli m.in. remont plebanii, budowa drugiego
budynku, zakup dwóch samochodów dla ekipy sprzątającej i cateringu)
kosztowało Misericordię ok. 3 mln 600 tys. zł. Ks. Sądecki
podkreśla, że lista sponsorów jest długa, ale najwięcej pieniędzy
przekazał PFRON przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, miasto
Lublin i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska"

Budować i restaurować za cudze pieniądze - każdy potrafi. Tylko nie
każdy może je dostać, bo nie każdy należy do "przewodniej siły
narodu".
Zapewnienie pracy i opieki niepełnosprawnym psychicznie to cel z
pewnością szlachetny, ale co się przy tym napiecze pieczeni dla
Pajurka et consortes - tego nikt nie zgłębi. No i po co ta
hipokryzja, że robi to organizacja kościelna, skoro faktycznie płacą
za to podatnicy czyli my wszyscy.Temat: Udar mózgu
zwroc do Mops czyli miejski osrodek pommocy spolecznej moze tam ci dadza osobe
do opieki? moze do DPS czyli dom pomocy spolecznej i tam bedzie przebywac twoja
babcia? musisz tylko zapytac ile to kosztuje pozdro...Temat: Brak uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego....
Jak rozumiem otrzymała Pani decyzje – proszę ja dokładnie przeczytać i
przeliczyć raz jeszcze dochody rodziny.
Ministerstwo Polityki Społecznej od dziś uruchomiło infolinie w sprawie
świadczęń rodzinnych – proszę tam zadzwonić w przypadku wątpliwości:
www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/13317
Obawiam się jednak, że jeśli przekracza Pani kryterium dochodowe to wiele się
zrobić nie da. Proponuje wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o opłacenie
składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie
otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z
koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i
matkę współmałżonka.
3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o
których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w
zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o
przyznanie świadczenia.
4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej
przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres
sprawowania opieki.
5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która
w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)
wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy
nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej
udowodnionych okresów składkowych.
Temat: Opieka nad niepełnosprawnym!
Proszę zapoznać się z poniższym przepisem i ewentualnie wystapić do Ośrodka
Pomocy Społecznej na piśmie w sprawie opłacania składek.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie
otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z
koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć również ojca i
matkę współmałżonka.
3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o
których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w
zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o
przyznanie świadczenia.
4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej
przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres
sprawowania opieki.
5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która
w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)
wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy
nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej
udowodnionych okresów składkowych.
Temat: Opowiesści z magla czyli kopiemy dalej doktorów
słoneczko, czy myślisz, ż ejak napiszesz
kilka wykrzykników przy swoich bredniach i wymysłach, to one staną sie prawdą?

aby korzystać z opieki lekarskiej finansowanej ze środków publicznych należy być
ubezpieczonym. Kto takiego ubezpieczenia nie posiada -korzysta odpłatnie.
Zrozumiałeś kotku?

Jeśli osoba jest bardzo biedna, bezdomna i tak dalej -zgłasza się do ośrodka
pomocy społecznej - i ośrodek pomocy społecznej ją ubezpiecza. Trzeba tylko się
wcześniej pofatygować, co dla niektórych jest zbyt trudne do zrozumienia
jak i wykonania.

Lekarz ma obowiązek pomocy w bezpośrednim zagrożeniu życia -czyli np. nie może
odmówić reanimacji nieubezpieczonego. Natomiast stany nie zagrażające życiu -
leczy się u nieubezpieczonych odpłatnie.

Za darmo na kredyt nie ma kotku niczego. Lekarz jest rozliczany z czasu pracy,
zużytych materiałów a zgodnie z prawem w tym kraju obowiązującym osoby
nieubezpieczone korzystają ze świadczeń zdrowotnych odpłatnie, co
wielokrotnie podkreślono na forum i co chcąc przekłamać i zmanipulować wątek, by
do Twoich urojeń i wyobrażeń pasował usunąłeś z cytowanego fragmentu wcześniej.jedynym wyjątkiem co do leczenia osób nieubezpieczonych ze środków publicznych
jest leczenie dzieci i kobiet w ciąży. Inni nieubezpieczeni, jak wielokrotnie
podkreślano - korzystają odpłatnie. Masz misiu pieniążka - to możesz kupić
bułeczkę, nie masz pieniążka - oj jak nam przykro.

i tej prawidłowości nie zmienią żadne modlitwy, brednie i urojenia o pokorze,
patosie i etosie.

Kredyt umarł, pożyczka nie żyje. Kto nie ma pieniążków nie jada i nie pije.

I możesz sobie pisać o modlitwach, patosach,etosach, moralności,powołaniach i
innych bredniach -ale nie zmieni to rzeczywistości. Kto chce mieć wykonaną
usługę medyczną będąc nieubezpieczonym -musi za nią zapłacić.

Pracodawca świętej pamięci chorego nie chciał zapłacić za pracownika, nie chciał
go także ubezpieczyć - bo pracownik najwyraźniej był elementem do zastąpienia.

Możesz nawet napisać pobożne życzenie, żeby jutro pokora dała wszystkim biednym
szynkę parmeńską i kawior, a i tak zycie będzie toczyło się swoimi realiami.
Temat: Bezdomna, choć z własnym mieszkaniem
Bezdomna, choć z własnym mieszkaniem
"To problem dla takich specjalistycznych placówek jak nasza, bo
każde tak zagospodarowane miejsce odbiera możliwość leczenia innemu
człowiekowi - uważa rzeczniczka. - To właśnie sąsiedzi, ze zwykłej
ludzkiej przyzwoitości, wiedząc, że obok żyje starsza, nieporadna
osoba, powinni zawiadomić pielęgniarkę środowiskową. Ta z kolei, po
zbadaniu sytuacji - ośrodek pomocy społecznej. Ten zdecyduje, jaką
formą opieki powinna zostać objęta taka osoba." - mówi pani rzecznik
szpitala. I dalej po cvhwili: "- Kontaktujemy się z ośrodkami pomocy
społecznej głównie w sytuacjach, kiedy osoby nie są ubezpieczone.
Pytamy, czy zostaną nim objęte - tłumaczy pani rzecznik. - Trudno
natomiast oczekiwać, że lekarz mając kilkunastu pacjentów na dyżurze
zajmie się wydzwanianiem po instytucjach pracujących przecież do
godz. 16. "
A koczy tak: "- Nie ma na to ani przepisu, ani jakiegoś podpisanego
porozumienia. Każdy może nas zawiadomić, że ktoś potrzebuje pomocy -
mówi Agnieszka Sędziwa-Kogut. - Szpitale również to robią. Podobnie
sąsiedzi. Dziennikarz też może. Nasi pracownicy socjalni sprawdzają
sytuację takiej osoby i w zależności od potrzeb udzielamy jej
pomocy."

No, powiedzcie, nie jełopka ?
Od siebie dodałbym tylko, że jeśli "wszyscy mogą dzwonić", to przede
wszystkim winien to zrobić szpital, bo od razu pomoc zainicjuje.
Najlepiej zmienić kimś innym panią rzecznik - jej następczyni akurat
mogłaby się zając wydzwanianiem, zamiast puieprzeniem głupstw. Z
takimi poglądami, jak u pani rzecznik, pewnie tylko obywatele byłego
Kraju Rad się mogą solidaryzować. Jak można z takim "polotem" być,
już nie rzecznikiem, ale w w ogóle pracownikiem szpitala.

Opowioedzcie o tej sprawie z zartykułu Niemcowi, Francuzowi,
Anglikowi, no, komukolwiek ze starej Unii Europejskiej, to szczeną
podłogę porysuje z osłupienia.Temat: dodatek pielęgnacyjny czytajcie!!!!
dodatek pielęgnacyjny czytajcie!!!!
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie
ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a
jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu
niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego
dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad
ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od
dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o
niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było
wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia.

Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało
osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży
obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w
stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w
indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których
uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy
będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy
społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli
okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania
przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Pobierz treść ustawy [ tutaj ].pdf
BOOOOMBA!!!!
Temat: zasilek opiekunczy -starsza osoba
Obawiam się ze nie istnieje taki przepis – świadczenie pielęgnacyjne dotyczy
opieki nad dzieckiem.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem
przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli
nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

www.pomocspoleczna.ngo.pl/x/121992

Osoby opiekujące się kimś z rodziny mogą liczyć jedynie na opłacenie składek
społecznych

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie
otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z
koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Temat: świadczenie pielęgnacyjne c.d
Niestety obawiam się, że pomoc Państwa w tym zakresie jest bardzo
ograniczona – pytanie jak bardzo przekracza Pani kryterium
dochodowe. Kryterium dochodowe na potrzeby świadczeń rodzinnych jest
dość dziwnie określane.

Prawo przewiduje jeszcze możliwość ubezpieczenia osoby na podstawie
ustawy o pomocy społecznej – niestety tam też jest kryterium
dochodowe.
150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – to 526,5 zł

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 42. 1. Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy
społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od
kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych
tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również
osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają
na bezpłatnym urlopie.
2. Przez ojca i matkę, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć
również ojca i matkę współmałżonka.
3. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni
przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
4. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości
określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest
opłacana przez okres sprawowania opieki.
5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje
osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia
(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)
wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5,
okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej
trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
Temat: znam bardzo nieszczęśliwą dziewczynę...
Napisałaś zdecydowanie za mało żeby coś sensownego odpisać.
Skoro jej ojczym stanowi jej rodzinę zastępczą, to nie ma praw rodzicielskich, a
najprawdopodobniej jest jednocześnie jej "prawnym" opiekunem. Jako opiekun musi
składać sprawozdania z opieki do sądu rodzinnego.

Niezależnie od tego jako rodzina zastępcza jest nadzorowany przez Powiatowy
Ośrodek Pomocy Rodzinie. Stamtąd też dostaje niemałe (jak na polskie warunki)
pieniądze. Ta pomoc pieniężna może być w całości lub części w formie
niepieniężnej, gdy jest marnotrawiona lub wykorzystywana niezgodnie z
przeznaczeniem. (a propos, że nie ma na ciuchy). Na jej miejscu w pierwszej
kolejności udałbym się właśnie tam. (dorosłych najczulej uderza się po kieszeni)

Odnośnie zmiany jej sytuacji, to jeśli z rodziny jej nikt nie chce, to pozostaje
inna rodzina zastępcza (niespokrewniona) albo placówka opiekuńczo-wychowawcza.
Nie wiem czy to dobry pomysł - to jej decyzja.
Jeśli tego chce niech póśdzie do wspomnianego Powiatowego Ośrodka Pomocy
Rodzinie. Myślę że tam jej pomogą w osiągnięciu tego celu (po to w końcu są).
Jak funkcjonuje to w praktyce - nie wiem - nie zajmuję się sprawami rodzinnymi.

W razie gdyby rzeczywiście zdecydowała się na odejście od ojczyma, niech też
dąży do zmiany opiekuna. Czy do domu przychodzi kurator sądowy? W tym celu niech
pójdzie do wspomnianego Centrum. W dużych miastach takie centra nazywają sie
najczęściej MOPS, czyli Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Jeśli jest kurator
sądowy niech pójdzie do niego.

Może też pójsć do wymienionych we wcześniejszych postach organizacji, ale jak to
działa - nie wiem.

Warto też zainteresować się, jaka jest jej sytuacja majątkowa. Czy jej matka
zostawiła jakiś spadek? Co to jest za mieszkanie w którym obecnie mieszka?
Ojczyma, jej ŚP matki, może wspólne małżonków? Czy to jest własność,
spółdzielcze, najem? Może w skład spadku wchodzi jescze coś innego
wartościowego? (tylko nie rzeczy w stylu zestaw naczyń albo kolekcja motyli).
Generalnie jeśli jest coś wartościowego, to warto rozważyć wniesienie o dział
spadku (wczesniej musi być postanowienie o jego nabyciu). Czy jej matka przed
śmiercią wniosła sprawę o rozwód lub separację?

PozdrawiamTemat: znizki na przejazdy pkp?
USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U.02.175.1440)

Art. 2.
§ 5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne -
na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U.02.179.1495)

§ 5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna
dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do
korzystania z ulgi 78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, w relacjach określonych w § 4 ust. 1,
na podstawie biletów jednorazowych, są:
1) dokumenty dziecka określone w § 4 ust. 1 i 2 - jeżeli przejazd
odbywany jest wraz z dzieckiem;
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą,
ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-
wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w § 4 ust. 2 - jeżeli
przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Temat: Opiekun dziecka niepelnosprawnego ulgi
przedstawię ustawę będzie prościej

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U.02.175.1440)

Art. 1a.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych -
należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub
niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia;

Art. 2.
§ 5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne -
na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 października 2002 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. (Dz.U.02.179.1495)
§ 5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna
dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do
korzystania z ulgi 78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, w relacjach określonych w § 4 ust. 1,
na podstawie biletów jednorazowych, są:
1) dokumenty dziecka określone w § 4 ust. 1 i 2 - jeżeli przejazd
odbywany jest wraz z dzieckiem;
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą,
ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-
wychowawczą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, albo
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w § 4 ust. 2 - jeżeli
przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Temat: Dramatyczna sytuacja u pana Edwarda - POMOCY!!!
OPS byl bardzo pomocny ws. pana edzia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był bardzo rozmowny na temat tego pana. Wasz wspaniały pan Edzio nie dostaje nic z opieki, bo zwyczajnie przekracza kryterium dochodowe wynoszące obecnie 351 zł/osobę w rodzinie. Jak to możliwe? - proszę bardzo, oto zestawienie dochodów pana Edzia:
renta rodzinna po matce dzieci - 1200 zł
zasiłek rodzinny na syna - 64 zł
zasiłek rodzinny na córkę - 48 zł
dodatek do rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania na syna - 250 zł
dodatek do rodzinnego z tyt. samotnego wychowywania na córkę - 170 zł
dodatek do rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na syna - 80 zł
zasiłek pielęgnacyjny na syna - 153 zł
Razem - 1965 zł - całkiem pokaźna sumka się uzbiera, więcej niż pensja niektórych Polaków.
Pięknie panie Edziu - co pan robi z tą kasą????
Zamiast czekać na zasilenie konta i tony paczek lepiej proszę iść do uczciwej pracy albo starać się o rentę inwalidzką!!!!
Albo zacząć współpracowac z M-GOPS, bo jak do tej pory współpraca nie układa się zbytnio udanie z winy pana Edzia. Utrudnianie pracy pracownków socjalnych OPS poprzez niewpuszczanie do domu, nieobecność w umówionych dniach oraz wywożenie dzieci do kogoś z rodziny na pewno nie ułatwi tej współpracy. Do tego lepiej będzie, jak pan Edzio rzuci swoją ulubioną rozrywkę czyli palenie papierosków, co przyczyni się niewątpliwie do poprawy zdrowia oraz stanu finansów rzekomo potrzebującego Edzia.
Widać osoba, która tam była nie popisała się i nie sprawdziła wszystkiego dokładnie.
Gratuluję pomysłowości panie Edziu i kreatywności w wymysleniu takiego sposobu na życie.
A całej reszcie życzę dalszej owocnej pomocy pasożytom!!!!

Do prostaczki niomy - nioma sama jesteś stara durna baba kretyńsko nabijająca pasożytom społecznym kabzę kasą i paczkami!!!! idź lepiej na terapię jakąś albo znajdź sobie inne forum!!!!Temat: Pomóżmy Martynce - dziewczynce z Wrocławia
Witam serdecznie, wszystkie informacjie umieszczone sa na stronie:
www.martynka.wroclaw.pl, ale oczywiście chętnie zamieszczam je poniżej.
Jest to list mamy Martynki.

Martynka urodziła sie z niewielką plamką pod dolną powieką lewego oczka, która
to plamka (naczyniak jamisty) w zastraszająco szybkim tempie zaczęła się
rozrastać aż osiągnęła wielkość 7 cm x 7 cm idąc w głąb ciała ok 4 cm.
Początkowo szukaliśmy pomocy u chirurgów jeżdżąc po całej Polsce co praktycznie
pochłonęło całe nasze oszczędności.
W szóstym miesiącu trafiłyśmy na oddział onkologiczny w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie.
Tu otoczono Martynkę opieką lekarską rozpoczynając (w końcu) leczenie
onkologiczne.
Niestety do leczenia onkologicznego doszło leczenie chronicznej infekcji dróg
moczowych co powoduje u córeczki nagłe skoki temperatury do 40 st i silne
drgawki.
Jesteśmy po 7 takich kuracjach podczas których córeczka dostaje chemię i
sterydy, a czeka nas jeszcze 5 kuracji.
Jeździmy do Warszawy co trzy tygodnie na 10 dni i pomimo, iż kuracja jest
refundowana ponosimy znaczne koszty tych wyjazdów, na które nie mamy już
środków.
Bardzo zależy nam na leczeniu dziecka i na tym by kuracja nie została
przerwana.
Nie mogę podjąć pracy ponieważ Martynka wymaga stałej opieki, jest
zakwalifikowana jako dziecko niepełnosprawne (Martynka musiała mieć założone
dojście centralne-cewnik na sercu).
Od sierpnia nie pobieram żadnego zasiłku ponieważ 2 umowy o dzieło z ubiegłego
roku zdyskwalifikowały mnie do otrzymania tzw, dochodu utraconego i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu cofnął mi zasiłek w kwocie 637 zł.
Ojciec Martynki zarabia 900 zł netto co przy opłaceniu rachunków i wyjazdu daje
nam co miesiąc bilans ujemny w budżecie domowym.
Do tej pory korzystaliśmy z oszczędności, które niestety się skończyły i
jesteśmy w punkcie bez wyjścia.

Po zakończeniu leczenia w Centrum Zdrowia Dziecka chcemy wyjechać z Martynką do
Berlina na leczenie laserem. Pobyt w klinice kosztuje 500 do 750 euro/doba. A
po długotrwałym leczeniu operacja plastyczna buzi.
Bardzo kochamy naszą córkę i zależy nam by była szczęśliwym, zdrowym dzieckiem
wzrastającym bez kompleksów
Wierzę, że leczenie W CZD będzie efektywne, zmiany były już widoczne po
pierwszej kuracji (otworzyło się oczko), a kuracja laserowa w Berlinie może być
szansą na całkowite wyleczenie
Bardzo proszę o pomoc (każda złotówka daje nam szansę na dalsze leczenie w
Berlinie).